Regulamin korzystania z Cyfrowego portfela Santander Bank Polska Masterpass™

Obowiązuje od 10 września 2018r.

I. Zakres Usługi:

Cyfrowy portfel Santander Bank Polska Masterpass to usługa świadczona przez Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Bankiem”, za pośrednictwem strony internetowej https://masterpass.santander.pl pozwalająca na założenie przez Posiadacza/użytkownika karty płatniczej Cyfrowego portfela oraz na zarządzanie tym Cyfrowym portfelem. W Cyfrowym portfelu mogą zostać zarejestrowane karty płatnicze wydawane przez Bank: płatnicze karty debetowe, kredytowe oraz karty przedpłacone dla ludności jak i karty debetowe wydawane dla przedsiębiorców, przez organizacje płatnicze: Visa, Mastercard.
Usługa umożliwia bezpieczne, proste i szybkie realizowanie transakcji bezgotówkowych, na odległość z wykorzystaniem Internetu, u Akceptantów wspierających płatności Masterpass przy użyciu wcześniej prawidłowo zarejestrowanej w Portfelu karty płatniczej.

Dostawca Portfela zapewnia wyłącznie platformę informatyczną, za pośrednictwem której dochodzi do realizacji transakcji bezgotówkowych za pośrednictwem Internetu oraz z wykorzystaniem telefonu. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących konkretnych transakcji wykonanych przy użyciu Karty należy zwrócić się do Akceptanta lub Banku.

Przed rejestracją Cyfrowego portfela Santander Bank Polska Masterpass prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższymi warunkami korzystania z usługi.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny na nr infolinii 1 9999 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).

II. Definicje:

Akceptant – przedsiębiorca akceptujący transakcje bezgotówkowe Masterpass w kraju lub za granicą.
CVV2/CVC2 – („Card Verification Value” / Card Verification Code – ang.) – ostanie 3-cyfry numeru zabezpieczającego, widniejącego na odwrocie Karty, których podanie może być wymagane przy dokonywaniu transakcji.
Dostawca Portfela/Bank – Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dostawca usług płatniczych).
Hasło – hasło w postaci poufnego numerycznego ciągu znaków, definiowane przez Użytkownika.
Karta płatnicza/karta – płatnicza karta: debetowa, przedpłacona, kredytowa lub biznesowa debetowa Mastercard/Visa zarejestrowana w cyfrowym portfelu na warunkach zawartych w niniejszym regulaminie i umożliwiająca dokonywanie transakcji, w stosunku do której osoba dokonująca rejestracji jest jej posiadaczem lub użytkownikiem wskazanym na awersie kart, a w przypadku kart na okaziciela – uprawnionym posiadaczem, zarejestrowana w Cyfrowym portfelu na warunkach zawartych w Regulaminie i umożliwiająca dokonywanie transakcji bezgotówkowych. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Login - hasło nadawane przez Użytkownika Portfela w postaci ciągu znaków, umożliwiający Bankowi wraz z Hasłem weryfikację tożsamości Użytkownika.
Mastercard – organizacja płatnicza Mastercard International S.A. oraz jej spółka zależna Mastercard Europe S.A., we współpracy z którą Bank udostępnia Cyfrowy Portfel w systemie Masterpass.
Masterpass – serwis, którego właścicielem jest Mastercard, w ramach którego Bank oferuje Cyfrowy portfel.
mPIN – czterocyfrowy kod stosowany do weryfikacji tożsamości Użytkownika w systemie Masterpass dokonywanych w aplikacjach mobilnych.

Portfel/Cyfrowy portfel – oferowana przez Bank usługa elektronicznego portfela, funkcjonującego w ramach systemu Masterpass, który jest obsługiwany przez Bank zawierający Kartę/y zarejestrowaną/e w Portfelu przez Posiadacza/ użytkownika karty. Portfel może być używany w trakcie zakupów u Akceptantów za pośrednictwem Internetu, w tym z wykorzystaniem telefonu komórkowego oraz u innych Akceptantów oznaczonych znakiem Masterpass.
Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
Rachunek – rachunek płatniczy prowadzony dla osoby fizycznej, rachunek płatniczy prowadzony dla osoby prawnej, albo jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, albo rachunek kredytowy przeznaczony do rozliczenia transakcji dokonywanych przy użyciu karty kredytowej.
Rachunek przedsiębiorcy – rachunek prowadzony dla przedsiębiorcy.
Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Cyfrowego portfela Santander Bank Polska Masterpass.
Szybkie zakupy - Masterpass umożliwia powiązanie Portfela z wybranymi Akceptantami w celu przyśpieszenia realizacji transakcji, o ile dany Akceptant udostępnia taką metodę płatności Masterpass. Powiązanie Portfela poprzez wybranie opcji „Połącz z Masterpass” lub „Connect to Masterpass” lub poprzez wyrażenie zgody na połączenia w trakcie pierwszej transakcji.
Transakcja - transakcja bezgotówkowa dokonana przy użyciu karty, na odległość z wykorzystaniem Internetu.
Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Bank na rzecz Użytkownika w zakresie Cyfrowego portfela.
Użytkownik Portfela/Użytkownik – podmiot będący konsumentem lub użytkownik karty wydanej do Rachunku przedsiębiorcy, który zawarł umowę z Dostawcą Portfela o świadczenie usługi Portfela.

III. Użytkownicy Portfela.

Użytkownikiem Portfela może być uprawniony posiadacz lub użytkownik Karty.
Jeżeli wszystkie Karty zarejestrowane w Portfelu zostały wydane do rachunku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej – dany Użytkownik posiada status Konsumenta.

IV. Cyfrowe Portfele - zasady i tryb tworzenia Portfela i rejestracji Kart.
 1. W celu rejestracji Posiadacz/ użytkownik Karty zobowiązani są do utworzenia swojego profilu poprzez:
  1. podanie swoich danych osobowych: numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail, adresu korespondencyjnego/dostawy (opcjonalnie) oraz
  2. zdefiniowanie unikatowego hasła umożliwiającego logowanie się do Portfela
  3. zdefiniowania kodu mPIN oraz
  4. zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką prywatności i potwierdzenie tego faktu.
 2. Rejestracja Użytkownika lub dodanie Karty do Portfela możliwa jest na dwa sposoby:
  1. rejestracja do serwisu Masterpass poprzez link https://masterpass.santander.pl
  2. podczas pierwszej próby dokonania transakcji u Akceptanta, po wybraniu płatności poprzez serwis Masterpass.
 3. Podczas rejestracji Karty w Portfelu niezbędne jest podanie szczegółowych danych dotyczących rejestrowanej Karty, tj. pełen numer karty, datę jej ważności, kod CVV2/CVC2. Po poprawnym dokonaniu rejestracji Karty, Użytkownik nie będzie musiał podawać pełnych danych Karty podczas realizacji transakcji przy wykorzystaniu Portfela. Każda z rejestrowanych w Portfelu Kart musi być kartą wydaną przez Bank.
 4. Podczas rejestracji każdej Karty konieczne jest uwierzytelnienie jej Posiadacza. Uwierzytelnienie powinno być dokonywane z wykorzystaniem Kodu 3D-Secure. Posiadacze Kart, które nie posiadają możliwości takiej funkcjonalności mogą dokonać uwierzytelnienia poprzez podanie w groszach kwoty blokady założonej przez Bank od 1 zł do 2 zł (np. dla blokady w kwocie 1,25 zł należy podać liczbę 125). Blokady są widoczne po zalogowaniu do Santander Internet lub za pośrednictwem infolinii 1 9999 (opłata zgodna z taryfą danego operatora). Kwota blokady zostanie zwrócona na rachunek Posiadacza.
 5. Użytkownik Portfela jest zobowiązany do zapewnienia kompletności i rzetelności informacji przechowywanych w Cyfrowym portfelu Santander Bank Polska w ramach serwisu Masterpass, jest zobowiązany do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz do przestrzegania zasad wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 6. Rejestracja usługi stanowi potwierdzenie zapoznania się z warunkami jej świadczenia oraz akceptacji Regulaminu korzystania z Portfela Santander Bank Polska Masterpass oraz Polityki prywatności przez Użytkownika.
 7. W Portfelu może być zarejestrowanych jednocześnie maksymalnie 10 różnych Kart wydanych przez Bank.
 8. Użytkownik może w każdym momencie usunąć Kartę spośród Kart dostępnych w Portfelu.
 9. Użytkownik po zalogowaniu do serwisu https://masterpass.santander.pl samodzielnie zarządza swoim Portfelem, tj. dodaje i usuwa Karty, edytuje ich dane, przegląda historię zakupów dokonanych z Masterpass, zmienia ustawienia, w tym aktualizuje swoje dane: adres e-mail, numer telefonu i hasło dostępu oraz może usunąć Portfel.
V. Transakcje z użyciem Portfela.
 1. Dokonywanie transakcji przy użyciu Portfela nie ma wpływu na regulacje umowne dotyczące Kart, które wiążą Użytkownika z Bankiem. Użytkownik może przy użyciu Portfela realizować dowolną ilość transakcji na dowolną wartość, przy zachowaniu limitów dla poszczególnych Kart wynikających z odrębnych regulacji wiążących Użytkownika z Bankiem.
 2. W celu otrzymania szczegółowych informacji o transakcjach dokonanych przy użyciu Kart, Użytkownik powinien skontaktować się z Bankiem. Pełna historia transakcji dokonanych przy użyciu Kart dostępna jest po zalogowaniu do Santander Internet lub za pośrednictwem infolinii 1 9999.
 3. Weryfikacja tożsamości Użytkownika na stronie internetowej Akceptanta przy użyciu Portfela następuje poprzez zalogowanie do Portfela z użyciem Loginu i Hasła, lub kodu SMS lub mPIN-u (w przypadku transakcji w aplikacjach mobilnych), natomiast autoryzacja transakcji polega na wybraniu Karty, którą ma nastąpić płatność oraz poprzez kliknięcie przez Użytkownika na przycisk „Zatwierdź”.
 4. W przypadku transakcji dokonywanych przy użyciu Portfela na kwotę co najmniej 50 zł, za wyjątkiem transakcji realizowanych w ramach Szybkich Zakupów w opcji Express checkout, konieczne jest dodatkowe potwierdzenie za pomocą kodu SMS wysłanego na numer telefonu Posiadacza/użytkownika Portfela podanego podczas rejestracji Portfela.
 5. W przypadku rozwiązania umowy Cyfrowego portfela, którego konsekwencją będzie usunięcie Portfela, dokonanie transakcji przy użyciu Portfela nie będzie możliwe.
 6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, niezbędne do poprawnego działania Usługi u Użytkownika są następujące:
  1. dostęp do Internetu,
  2. przeglądarka internetowa.
 7. Użytkownik Portfela może skorzystać z opcji Szybkich zakupów. Transakcja w trybie Szybkie zakupy wygląda w następujący sposób:
  1. Dla opcji „Connected Checkout”:
   1. Użytkownik loguje się do sklepu
   2. Na ekranie z wyborem sposobu płatności sklep zaprezentuje informacje z Portfela potrzebne do realizacji transakcji, w szczególności nazwy Kart, oraz jeśli sklep tego wymaga dostępne adresy dostawy.
   3. Po wskazaniu Karty oraz pozostałych informacji do płatności, Użytkownik wybiera przycisk „Masterpass” lub „Kupuj z Masterpass”, co stanowi Autoryzację transakcji, a następnie weryfikuje swoją tożsamość w Portfelu poprzez podanie Loginu i Hasła, kodu SMS lub mPIN-u.
   4. transakcje jest przekazywana do realizacji.
  2. Dla opcji „Express Checkout”
   1. Użytkownik loguje się do sklepu
   2. Na ekranie z wyborem sposobu płatności sklep zaprezentuje informacje z Portfela potrzebne do realizacji transakcji, w szczególności nazwy Kart, oraz jeśli sklep tego wymaga dostępne adresy dostawy.
   3. Autoryzacja transakcji polega na wskazaniu Karty (na podstawie nazwy) oraz pozostałych informacji do płatności, Użytkownik wybiera przycisk „Masterpass” lub „Kupuj z Masterpass”, Dodatkowo w sytuacji, gdy Akceptant wspiera usługę 3D-Secure, Użytkownik autoryzując transakcje może zostać poproszony o dodatkową autoryzację transakcji.
   4. weryfikacja tożsamości Użytkownika, następuje poprzez zalogowanie się do sklepu, zgodnie z lit. i. w takim przypadku, Użytkownik nie ma obowiązku podawania Hasła ani kodu SMS ani mPIN -u do Cyfrowego porfela.,
 8. Lista Akceptantów, którzy mają wdrożony tryb „Szybkich zakupów, a z którymi połączony jest Portfel znajduje się w zakładce „Szybkie zakupy” w panelu Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili rozłączyć Portfel z wybranym Akceptantem i usunąć Akceptanta z listy. W przypadku transakcji w aplikacjach mobilnych, które nie wymagają przekazywania danych Użytkownika, wcześniejsze powiązanie nie jest potrzebne. Szybkie płatności dostępne są w dwóch opcjach: Connected Checkout – z uproszczonym logowaniem do Portfela, Express checkout – z logowaniem do Portfela zintegrowanym z logowaniem do wybranego Akceptanta.
VI. Obowiązki Użytkownika Portfela.

Użytkownik zobowiązany jest w zakresie objętym niniejszym Regulaminem do:

 1. utrzymania w tajemnicy i nieudostępniania osobom trzecim Hasła do logowania do Portfela, danych osobowych i innych informacji niezbędnych do realizowania transakcji przy użyciu Portfela,
 2. nieujawniania danych umieszczonych na Karcie w celach innych niż rejestracja Karty w Portfelu,
 3. przestrzegania zasad dotyczących korzystania z Kart oraz niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy o usługach płatniczych oraz Prawa Bankowego,
 4. niezwłocznego poinformowania Dostawcy Portfela o fakcie utraty, kradzieży, przywłaszczenia danych niezbędnych do korzystania z Portfela albo nieuprawnionego użycia Portfela,
 5. niezwłocznego zgłoszenia faktu zgubienia lub kradzieży Karty bądź kradzieży, nieuprawnionego dostępu do danych dotyczących którejkolwiek z Kart,
 6. niezwłocznego usunięcia z Portfela Kart, o których mowa w pkt 5),
 7. bieżącego monitorowania obciążeń rachunku w zakresie transakcji dokonanych przy użyciu Portfela i niezwłocznego zgłaszania wszelkich niezgodności i nieprawidłowości do Dostawcy Portfela,
 8. bieżącego aktualizowania danych przechowywanych w Portfelu.
VII. Opłaty za korzystanie z Portfela.
 1. Dostawca Portfela świadczy Usługę nieodpłatnie.
 2. Akceptanci mogą pobierać ewentualne opłaty związane z zakupem przy użyciu Portfela.
VIII. Zawarcie Umowy i jej obowiązywanie.
 1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta z chwilą poprawnego zarejestrowania przez Użytkownika Cyfrowego portfela.
 2. Umowa świadczona jest przez Bank na rzecz Użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3-7 poniżej.
 3. Użytkownik będący konsumentem, może w terminie 14 dni od zawarcia umowy o Usługę Cyfrowego Portfela odstąpić od niej bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.  Konsument może odstąpić od umowy poprzez złożenie Bankowi pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od tej umowy.
 4. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi w każdej chwili bez podania przyczyn poprzez przesłanie stosownego pisemnego oświadczenia na adres Banku, z zastrzeżeniem, że usunięcie Portfela przez Użytkownika również powoduje rozwiązanie umowy o Usługę Cyfrowego Portfela.
 5. Bank może wypowiedzieć Umowę zawartą z Użytkownikiem będącym konsumentem z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
 6. W przypadku Użytkowników nie będących konsumentami Bank może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi, bez wskazywania przyczyn, ze skutkiem natychmiastowym i poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia w tym względzie na adres Użytkownika podany podczas rejestracji Cyfrowego portfela.
 7. Bank może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, gdy Użytkownik będący konsumentem obiektywnie rażąco narusza niniejszy Regulamin, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym lub w przypadku uzasadnionego podejrzenia przez Bank wykorzystywania Portfela w celach przestępczych.
IX. Inne postanowienia.
 1. Użytkownik Portfela jest odpowiedzialny za ochronę swojego Loginu, Hasła dostępu i mPIN -u oraz nieudostępnianie tych danych osobom trzecim.
 2. Użytkownik Portfela jest zobowiązany do stosowania się do warunków Regulaminu.
 3. Cyfrowy portfel Santander Bank Polska Masterpass jest dostarczany na zasadach określonych w Regulaminie. MasterCard nie ponosi wobec Użytkowników Portfela odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody związane z korzystaniem z Cyfrowego portfela Santander Bank Polska Masterpass oraz za jakiekolwiek informacje, treści, materiały, oprogramowanie i usługi dostarczane za pośrednictwem Cyfrowego portfela Santander Bank Polska Masterpass.
 4. Dostawca Portfela zastrzega sobie prawo do trwałego lub tymczasowego zablokowania Portfela w dowolnym momencie w przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad wynikających z niniejszego Regulaminu lub z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Karty. Zablokowanie Portfela skutkuje brakiem możliwości korzystania z niego, w tym realizowania transakcji.
 5. W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi przez Bank lub rozwiązania lub wygaśnięcia z jakichkolwiek przyczyn umowy o Usługę dotyczącą danego Portfela:
  1. obowiązki Dostawcy w stosunku do zleconych wcześniej transakcji zostaną wykonane zgodnie z treścią Regulaminu;
  2. dane dotyczące Portfela będą dostępne dla Użytkownika przez okres 90 dni od dnia wygaśnięcia/rozwiązania umowy o Usługę;
  3. w przypadku zaistnienia sporu, Dostawca przedłoży sądowi posiadane przez siebie informacje, dotyczące Portfela (regulacje Mastercard).
 6. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi przez Bank oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Cyfrowego portfela Użytkownik może składać na zasadach opisanych w obowiązujących go odpowiednio Regulamin debetowych kart płatniczych dla klientów indywidualnych, albo „Regulamin kart płatniczych dla firm, albo Regulamin kart kredytowych dla klientów indywidualnych albo w regulaminach dotyczących kart przedpłaconych.
 7. Usługa Cyfrowego portfela świadczona jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 8. Bank zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, a mianowicie w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na Usługę lub zmiany sposobu świadczenia Usługi (w tym autoryzacji transakcji z użyciem Portfela, uwierzytelnieniu Posiadacza/użytkownika Karty) w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. Strony będą dokładały starań w celu rozwiązania sporów wynikających ze świadczenia Usługi na drodze polubownej. Jeżeli niniejsze nie będzie możliwe spory powstałe pomiędzy Bankiem a Użytkownikiem będącym jednocześnie konsumentem zostaną poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Bankiem a Użytkownikiem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Banku.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio Regulamin debetowych kart płatniczych dla klientów indywidualnych oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Ustawy o usługach płatniczych z dnia 19.08.2011 r, Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 11. Użytkownicy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do tekstu niniejszego Regulaminu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, odtworzenie i wydrukowanie, w domenie https://masterpass.santander.pl